• info@quadplus.com.tr

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Quad Plus Otomasyon Hizmetleri Limited Şirketi (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ 

Unvanı

Quad Plus Otomasyon Hizmetleri Limited Şirketi

Adresi

Minareli Çavuş OSB Mah. Köknar (Çamlık) Cad. No:13 Nilüfer, Bursa 16140

E-Posta Adresi

info@quadplus.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

quadplus@hs03.kep.tr

Telefon Numarası

0224 443 07 22

İnternet Adresi

www.quadplus.com.tr

 KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Aşağıda belirtilen kişisel veriler; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Adı Soyadı
 • Firma Adı
 • Araç Plaka
 • Tarih
 • İmza
 • Firmaya Giriş Saati
 • Firmadan Çıkış Saati
 • Ziyaret Konusu
 • Şirket Güvenlik Kamerası Kayıtları

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde ifade edilen aşağıdaki sebeplerle, KVKK ve sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine istinaden; ziyaretçi taahhütnamesi formu ve güvenlik kamerası kayıtları kanallarıyla işlenmektedir.

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili kanun hükümlerine,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına,
 • Şirket tarafından; faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla,

Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Şirketin belirlediği Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına göre kamera kayıtlarının saklanma süresi 15 gün, ziyaretçi taahhütnamelerinin saklama süresi 6 ay ile sınırlıdır. Sonrasında kamera kayıtları silinir, ziyaretçi taahhütnameleri yok edilir.

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • Başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile,
 • Güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile,
 • Tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz ile,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) (quadplus@hs03.kep.tr) adresimize,
 • Başvurunuzda, KVKK’ nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formunu kullanarak iletebilirsiniz.
Phone
Email
Phone
Email